Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã gửi tiền từ mạng chính Ethereum (L1) sang OP Mainnet, Etherscan hiển thị thông báo màu vàng cho biết quá trình thực thi đã hoàn tất, nhưng đã xảy ra lỗi