Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi cần đợi một tuần khi di chuyển tài sản của mình ra khỏi OP Mainnet?