Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể hủy lệnh rút tiền sau khi nó đã được gửi đi không?