Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn gửi hoặc rút tiền ở một nơi khác ngoài Ethereum Mainnet?