Chuyến đến nội dung chính

Tôi có phải chờ 7 ngày để lấy được tiền ra không?