Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể rút trực tiếp từ OP Mainnet sang một sàn giao dịch tập trung không?