Chuyến đến nội dung chính

Bạn có thể giảm chi phí giao dịch trong tương lai không? Thành gì?